آسی اتمگا 328 مناسب آردینو Atmega328 for Arduino Uno

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 74F827SPC

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 74LS161A

تماس بگیرید

آی سی IC DIP KS74HCTLS593N

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2530

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2630

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2902N

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 4501GSD

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 4503

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 4506

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 4556AD

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 4558D

تماس بگیرید