آسی اتمگا 328 مناسب آردینو Atmega328 for Arduino Uno

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 74F827SPC

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 74LS161A

تماس بگیرید

آی سی IC DIP ULN2803APG

تماس بگیرید

آی سی IC SMD AX3463ESA

تماس بگیرید

آی سی IC DIP ATMEGA8A

تماس بگیرید

آی سی IC DIP KS74HCTLS593N

تماس بگیرید

آی سی IC DIP SN74LS07N

تماس بگیرید

آی سی IC SMD ADM485A

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2530

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2630

تماس بگیرید

آی سی IC DIP 2902N

تماس بگیرید