ترانزیستور-smd-2SA1213-NY

10,500 تومان

ترانزیستور-smd-2SA1797-AGQ

7,600 تومان

ترانزیستور-smd-2SA733-CS

8,500 تومان

ترانزیستور-smd-2SC2881

7,000 تومان

ترانزیستور-smd-2SC4672-DK

6,500 تومان

ترانزیستور-smd-2SD1766-DB

1,500 تومان

ترانزیستور-smd-2SD1802

12,300 تومان

ترانزیستور-smd-4H11G

تماس بگیرید

ترانزیستور-smd-BAS316

3,500 تومان

ترانزیستور-smd-BAV70W-A4T

9,500 تومان

ترانزیستور-smd-BC807-5CW

تماس بگیرید

ترانزیستور-smd-BC817-40LT1G-6C

2,000 تومان