کیت مقاومت های پر کاربرد 1.4W

تماس بگیرید

مقاومت K910 اهم SMD 0805

تماس بگیرید

مقاومت NTC 47D-15 DIP

تماس بگیرید

مقاومت / 6.8K اهم 1/8W

تماس بگیرید

مقاومت /0 اهم 0.25w

تماس بگیرید

مقاومت /0 اهم 0.5w

تماس بگیرید

مقاومت /0 اهم 0.5w

تماس بگیرید

مقاومت /0.39 اهم 1W

تماس بگیرید

مقاومت /0.47 اهم 0.25w

تماس بگیرید

مقاومت /0.5 اهم 0.5w

تماس بگیرید

مقاومت /0.53 اهم 1W

تماس بگیرید

مقاومت /1 اهم 0.25w

تماس بگیرید