خازن سرامیکی 100pf / 125VAC

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 100pF / 2kV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 10nF-2kV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 10pF / 3KV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 150pf / 2KV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 1nF / 1kV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 1nF / 2KV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 1nf / 3KV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 2.2nF-1kV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 2.7nF-50V

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 220pF / 2kV

تماس بگیرید

خازن سرامیکی 220pF / 400V

تماس بگیرید